DIỄN GIẢ

 

VŨ MINH TRÍ

Giám đốc điều hành
VNG CLOUD

và các diễn giả đến từ các
doanh nghiệp đầu ngành

CHƯƠNG TRÌNH

 

13:00 - 13:30
 

Đón khách

Welcome Guest
13:30 - 15:30
 

Phát biểu: Đối tác tin cậy trong chuyển đổi số

Keynote: Trusted Partner for Digital Transformation
15:30 - 16:00
 

Tiệc trà

Tea break
16:00 - 17:30
 

Trình diễn sản phẩm chuyên sâu

Product Demonstration

(Vui lòng đăng ký 1 trong 3 phần sau

Please register ONE section below to join )

Hạ tầng thông minh trong
chuyển đổi số

Smart Infrastructure for Digital Transformation

Tối ưu hệ thống camera cho
doanh nghiệp

Optimize the camera system for business

Truyền thông và cộng tác trong
thời đại số

Communication and Collaboration in Digital Transformation